ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελέτης πυρασφάλειας και την κατάθεση φακέλου στην πυροσβεστική υπηρεσία για την έκδοση ή την ανανέωση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Δίδεται με αυτό τον τρόπο η δυνατότητα στους πελάτες μας επιλέγοντας τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, να εξασφαλίζουν ιδιαιτέρως προσιτές τιμές.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΝΕΑ Ή ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ*

6 ΜΗΝΕΣ: Σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων

1 ΧΡΟΝΟ: Σταθμοί αυτοκινήτων, Σταθμοί αυτοκινήτων – Χώροι στάθμευσης με χρήση μηχανικών μέσων, Σταθμοί ΜΟΤΟ Πάρκινγκ, Παιδικές κατασκηνώσεις με αδειοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αληλεγγύης, Παιδικές κατασκηνώσεις με αδειοδότηση από την Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας, Κατασκηνώσεις ενηλίκων με αδειοδότηση από την Δ/νση Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας

3 ΧΡΟΝΙΑ: Πρατήρια υγρών καυσίμων, Συνεργεία, Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., Εμπορευματικοί Σταθμοί αυτοκινήτων, Σταθμοί Υπεραστικών Λεωφορείων, Πλυντήρια – Λιπαντήρια, Πρατήρια Υγραερίων

5 ΧΡΟΝΙΑ: Κατοικίες, Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης, Εκπαιδευτήρια, Γραφεία, Γραφεία τελετών, Οδοντιατρεία, Ιατρεία, Πρακτορεία Ο.Π.Α.Π, Καταστήματα, Ταχυδρομικά Καταστήματα – Μονάδες Διανομής, Χώροι συνάθροισης κοινού, ΚΑΠΗ, Σχολές χορού, Τράπεζες, Ινστιτούτα αισθητικής, Internet Cafe, Ανεξάρτητες αποθήκες, Κτίρια Κοινωνικής Πρόνοιας, Κτίρια Υγείας, Εγκαταστάσεις Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών προϊόντων,  Σωφρονιστικά κτίρια, Κέντρα διανομής – εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Αναμεταδότες Τ.V., Ραδιοφώνου, Κομβικοί Σταθμοί Κινητής Τηλεφωνίας κ.λ.π.), Αυτοκινούμενες καντίνες, Ελικοδρόμια – Υπόστεγα αεροσκαφών, Παιδικές κατασκηνώσεις με αδειοδότηση από τον ΕΟΤ, Camping με αδειοδότηση από τον ΕΟΤ

8 ΧΡΟΝΙΑ: Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες & Αποθήκες αυτών με χρήση ή χωρίς χρήση υγρών η αέριων καύσιμων.

* Όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτως της χρήσης τους, διακρίνονται από άποψη πυροπροστασίας σε υφιστάμενα και νέα.

Οριακό σημείο για την διάκρισή τους αυτή, θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.Δ. 71/1988 “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων” (Φ.Ε.Κ. Α΄32).

Ως Υφιστάμενα κτίρια θεωρούνται εκείνα όπου η υποβολή αίτησης γιά έκδοση οικοδομικής άδειας έγινε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού Δ/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η αίτηση γιά έκδοση οικοδομικής άδειας υποβλήθηκε μετά την έναρξη ισχύος του.

Για όλες τις χρήσεις κτιρίων, πλην αυτής των Ξενοδοχείων, η έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988 καθορίσθηκε να είναι δώδεκα (12) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή την 17-2-1989, για τα δε νέα και υφιστάμενα Ξενοδοχεία ορίσθηκε ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευση του, δηλαδή την 17-3-1988. Προκειμένου να διαπιστωθεί αν ένα κτίριο είναι νέο ή υφιστάμενο για να εφαρμοσθεί η αντίστοιχη νομοθεσία πυροπροστασίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει την οικοδομική άδεια του κτιρίου ή εναλλακτικά οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή Κοινότητας, άδεια Ε.Ο.Τ, μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμό Δ.Ε.Η. κ.λ.π.) που να αποδεικνύει αν το κτίριο είναι υφιστάμενο ή νέο.